SHOWCASE DAY - 2

ARTIST MANAGER

7.00pm - 7.20pm | Sahana Naresh

7.25pm - 7.45pm | Sianna Gomes

7.50pm - 8.10pm | Crave Showcase | Akanksha Sethi | Salman Elahi | Harpreet | Rahul shah

8.20pm - 8.40pm | Samyak Prasana

8.50pm - 9.20pm | Lisa Mishra

9.30pm -9.50pm | Osho Jain